Postat de in categoria Arhiva anunturi.

Municipiul Turda, cu sediul in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 28, actionar unic al SC Domeniul Public Turda SA, anunta selectia in vederea ocuparii posturilor de membri in consiliul de administratie.

anunt
in data de 27.05.2014 se va realiza selectia candidatilor.

Reguli generale ale procesului de recrutare si selectie.

– Procesul de recrutare si selectie se face cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernata corporativa a intreprinderilor publice. Orice modificari legislative aparute in cursul procesului vor fi luate in considerare.

– Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani.

– Nu pot fi selectati mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice.

– Candidatii sa nu faca parte din mai mult de 2 consilii de administratie ale regiilor autonome sau ale societatilor comerciale.

-Membrii sunt persoane fizice sau juridice cu experienta in activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale.

Posturi in selectie:

1. 9 administratori, din care un post cu experienta in domeniul economic, contabilitate, financiar sau audit.

Durata mandatului: 4 ani

ETAPELE DE DESFASURARE A SELECTIEI:

1. Selectia dosarelor de inscriere.

2. Interviul candidatilor selectati.

Conditii generale si specifice de participare:

Conditi generale:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);

c) capacitate deplina de exercitiu;

d) stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;

g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditi specifice:

– administratori:

a) absolvent de studii postuniversitare absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

b) experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice sau a/al unor societati comerciale.

c) cunoasterea legislatiei privind societatile comerciale si a intreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice)

– administrator ( economist)

a) absolvent de studii postuniversitare de licenta absolvite cu diploma, sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic,

b) experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

c) cunoasterea legislatiei privind societatile comerciale si a intreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice)

Criterii de selectie:

– indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

– Cunostinte de afaceri specifice obiectului de activitate al societatii comerciale unde candidatul si-a depus candidatura.

– Cunostinte solide privind bunele practici de guvernanta corporativa;

– Abilitati manageriale evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

a. capacitate de analiza si sinteza – 25%

b. abilitati de comunicare – 25%

c. orientare catre rezultate- 25%

d. capacitate de luare a deciziilor- 25%

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

1.CV format Europass + scrisoare de intentie

2.Cazier judiciar

3. Dovada locului de munca actual.

4.Copii legalizate dupa actele de studii

5.Copie act identitate

6.Documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului unor societati sau intreprinderi publice.

7.Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie.

8. Adeverinta medicala

9. Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intruna din situatiile prevazute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sau ca nu a suferit o condamnare dintre cele enumerate la conditiile generale.

Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana la data de 26.05.2014, inclusiv, la registratura Consiliului Local al municipiului Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, in dosar plic, unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.

Dosarul va avea mentionat “Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de Administratie “ al S.C. Domeniul Public Turda SA, postul vizat dupa caz, precum si numele si prenumele, domiciliul candidatului.

Comments are closed.